فلاکت .:: امـپــراطـور دلـشكـستـه ::.

..:: خوب نگاه کن دیگه بارون نمیاد، دلم داغه ولی دارو نمیخام ::..

فک می کنی دوستت دارم تنها برای حرف زدن ؟!

که باشی و با بودنت ، کسی باشه که به گفتنی هام گوش کنه ؟!

فکر می کنی اینکه می ترسم نباشی …

اینکه نمی خواهم نباشی …

اینکه نمی تونم حتی فکر کنم که نباشی … به خاطر نبودن کسیه که به حرف هام گوش کنه ؟!

می بینی حق دارم درد ها و غصه هام رو فقط برای خودم داشته باشم ؟!

می بینی حق دارم بترسم از اینکه خیلی وقت ها ، خیلی حرف ها را برات بگوم ؟!

گفتی همیشه کسی هست برای حرف زدن …

دلی که نمی توانه نشونت بده چقدر بیش تر از اینا دوستت داره ، همون بهتر که بشکند !

خـط خـطیش کردم ساعت توسط امیـــــــر امپــراطــور |
خط خطی گذشته
» فکر می کنی اینکه می ترسم نباشی
» جلاد بی رحمی که روزگار .....
» روزهای دلتنگی
» بلند شو و صدای مرا بشنو ...
» مـــــگر نـگفــتـه بـــــودی
» نیازم به تو یک نفر است ....
» مهربانم شرمنده ام ....
» بـا احتیـاط بخـوانید
» کـــــــارم تـــــــــــــمــــــــام اســـــــــــــت ....
» حواست به تاثیر حرف هـایت باشد !!
Design By : ParsSkin.Com