فلاکت .:: امـپــراطـور دلـشكـستـه ::.

..::دورم پره از فردینایی که نامردنو به اسم برادری نابرادریا کردنـــــــــــــــــو::..

خدایا من دیشب با تمام لامذهبی ام ,زانو زدم در آسمانت...

آنقدر گریه می کردم..آنقدر صدایت زدم...

آنقدر باران شدم....

آنقدر فریاد شدم دل شکسته ام را ,تا که صدایم را بشنوی...

بلند شو و خودی نشانم ده...

بلند شو و صدای مرا بشنو که نفس کم آوردم از شدت گریه...

من عزیز هم قبیله ام را می خواهم...

همین!

خـط خـطیش کردم ساعت توسط امیـــــــر امپــراطــور |
خط خطی گذشته
» بلند شو و صدای مرا بشنو ...
» مـــــگر نـگفــتـه بـــــودی
» نیازم به تو یک نفر است ....
» مهربانم شرمنده ام ....
» بـا احتیـاط بخـوانید
» کـــــــارم تـــــــــــــمــــــــام اســـــــــــــت ....
» حواست به تاثیر حرف هـایت باشد !!
» 9 سال چه زود گذشت ....
»
» حُـــرمَــت ............
Design By : ParsSkin.Com