فلاکت .:: امـپــراطـور دلـشكـستـه ::.

..:: خوب نگاه کن دیگه بارون نمیاد، دلم داغه ولی دارو نمیخام ::..


این روزها دلم تنگ است...برای همه چیز...


برای تصویر تو که روز به روز در خاطره ام پررنگ تر میشود و مرا محو می کند...

برای آسمانی که دیگر آبی نیست...برای صدای گریه ای که گویی هیچ گاه به گوش خدا نمی رسد...

من اینجا دلتنگم و تو نیستی...

تو نیستی و این عادت نمی شود آخر....

نیستی عزیز دل و در این روزهای پُر از دلتـنـگی هر ترانه ای تو را در خاطره ام زنده می کند...

تو از دور مرا می نگری و بوسه برایم می فرستی و بغضت را فرو می خوری و من...

من هم اتاقی دلتنگی شده ام...

صدایت را دوست دارم ...صدایت به گاه خندیدن...

من دلم گرفته و طفلک کوچک درونم خسته ی خسته است...

کسی می خواند:

کاش میشد لحظه ها را پس گرفت....راستی:

کی بر چشمان بی سوی جاده قدم خواهی گذاشت؟

خـط خـطیش کردم ساعت توسط امیـــــــر امپــراطــور |
خط خطی گذشته
» روزهای دلتنگی
» بلند شو و صدای مرا بشنو ...
» مـــــگر نـگفــتـه بـــــودی
» نیازم به تو یک نفر است ....
» مهربانم شرمنده ام ....
» بـا احتیـاط بخـوانید
» کـــــــارم تـــــــــــــمــــــــام اســـــــــــــت ....
» حواست به تاثیر حرف هـایت باشد !!
» 9 سال چه زود گذشت ....
»
Design By : ParsSkin.Com